Aanbeveling over bescherming arbeidsmigranten

De Stichting van de Arbeid, waar de VCP deel van uitmaakt, heeft aanbevelingen gedaan aan decentrale cao-partijen over de uitvoering van het advies van het Aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigranten. De VCP heeft de aanbeveling onder de aandacht gebracht van haar vakorganisaties. Arbeidsmigranten moeten net als andere werkenden verzekerd te zijn van fatsoenlijke behandeling. Misstanden zijn onacceptabel, of het nu gaat om loon, arbeidsomstandigheden of huisvesting.

Cao-afspraken zijn nodig
Op 30 oktober 2020 presenteerde dit Aanjaagteam haar advies ‘Geen tweederangsburgers’ met aanbevelingen om misstanden bij arbeidsmigranten in Nederland tegen te gaan. De Stichting vindt het van groot belang dat bovengenoemde zaken goed geregeld zijn in cao-afspraken. In meerdere sectoren zijn er sinds het verschijnen van dit advies verbeteringen doorgevoerd of nieuwe cao-afspraken gemaakt.

Aansluitend op de in gang gezette wetgevingstrajecten stimuleert de Stichting van de Arbeid sociale partners om aan de decentrale overlegtafel alvast een passende invulling te geven aan de adviezen van het Aanjaagteam. Het gaat dan over het beeld waarmee werving in het buitenland plaatsvindt, de praktische afspraken om te zorgen dat arbeidsmigranten goede arbeidsvoorwaarden hebben en correct geïnformeerd worden en over fatsoenlijke huisvesting.

Vakbondstoegang tot de arbeidsmigrant
In de brief geeft de Stichting extra informatie over de onderwerpen die aan de orde dienen te komen. Het gaat hierbij over afspraken rondom werkzekerheid, zoals transparante arbeidsvoorwaarden en het tegengaan van schulden onder arbeidsmigranten. Ook gaat het om meer en betere huisvesting met een zelfstandig huurcontract voor de arbeidsmigrant en een woning die voldoet aan een keurmerk. De Stichting roept decentrale partijen ook op om goede afspraken te maken over hoe vakbonden in contact kunnen treden met de arbeidsmigranten en dat daarvoor faciliteiten worden geboden.

Recent nieuws