AFM-onderzoek beschikbare premiepensioenregelingen doet VCP schrikken

Vandaag heeft de AFM een rapport naar buiten gebracht waarin een verkenning is gedaan naar de mate van pensioenopbouw bij beschikbare premiepensioenregelingen. De conclusie is verontrustend want een aanzienlijk deel van de pensioendeelnemers kent maar zeer beperkte pensioen-inleg. Reden voor de VCP om nogmaals aan de Tweede Kamer een oproep te doen om het door de VCP Young Professionals ontwikkelde pensioenlabel nu echt in te gaan zetten voor meer bewustwording.

Ruim een miljoen deelnemers laag pensioen
Naast de groep werknemers van bijna een miljoen die geen pensioenregeling via hun werkgever hebben en de 1,4 miljoen zelfstandigen die zelf niet of nauwelijks pensioen opbouwen, is er dus nog bijna een miljoen werknemers die wel pensioen opbouwen via de werkgever, maar slechts heel beperkt. Dit vanwege een lage premie-inleg of een hoge franchise. Dit is te zien bij alle leeftijdsgroepen, maar jongere werknemers zijn oververtegenwoordigd in deze zogeheten premieovereenkomsten (ook wel DC-regelingen genoemd). In dit soort pensioenregelingen is de hoogte van de premie-inleg hoofdzakelijk bepalend is voor de pensioenuitkomst. Doorgaans wordt maar 1/3e tot de helft van de totale fiscale ruimte die voor pensioen mag worden ingelegd, gebruikt. Dat leidt ertoe dat mensen straks ook nog maar nauwelijks de helft van hun gemiddelde inkomen dat wordt verdiend tijdens hun werkzame leven, na pensionering zullen overhouden (de zogeheten vervangingsratio). Deze mensen zullen waarschijnlijk niet voldoende hebben aan enkel hun AOW-uitkering om de kosten van hun oude dag te dragen. Dit in tegenstelling tot de huidige uitkeringsovereenkomsten (ook wel DB-pensioenregelingen genoemd), waarbij ongeveer 5 miljoen actieve deelnemers gemiddeld 75% van die ruimte benutten en 30% zelfs het fiscale maximum. Zo blijkt uit de verkenning van de AFM. De VCP vindt dit grote verschil onbegrijpelijk en is van mening dat alle werkenden ongeacht arbeidsvorm, ongeacht inkomen en ongeacht het soort pensioenregeling een adequaat pensioen moeten opbouwen voor de oude dag. In de Stichting van de Arbeid wordt er gewerkt aan een aanvalsplan om het aantal werknemers zonder een aanvullend pensioen via de werkgever terug te dringen; dat is opgenomen in de afspraken die zijn gemaakt in het Pensioenakkoord 2019. De grote groep zelfstandigen en deze groep werknemers met heel beperkte pensioenopbouw verdienen volgens de VCP net zoveel aandacht en meer maatregelen zijn nodig om toekomstige armoede bij deze groepen te voorkomen.

Voorkom teleurstellingen met een eenvoudig Pensioenlabel
De AFM roept de sector op om kennis te nemen van de bevindingen en dit mee te nemen bij het communiceren over en het ontwikkelen van hun pensioenregelingen. Het pensioenlabel is hier een goede eerste stap toe, aldus de VCP. Het kan bijdragen aan het verkleinen van het risico van beperkte pensioenen en dat deelnemers ten onrechte in de veronderstelling verkeren een pensioen op te bouwen waarmee zij na pensionering wel in hun levensonderhoud kunnen voorzien. Dit leidt tot teleurstelling bij deelnemers en moet wat de VCP betreft zo veel als mogelijk voorkomen worden en meer bewustwording is dan een goede eerste stap.

Politiek ga ermee aan de slag
Vandaag is er een pensioendebat in de Tweede Kamer. In een brief die de VCP afgelopen maandag heeft verstuurd aan de Tweede Kamer, heeft zij nogmaals opgeroepen om alle werkgevers te verplichten aan deelnemers een pensioenlabel te gaan verstrekken en hiervoor met een wettelijke grondslag te komen. Dat draagt in ieder geval bij aan bewustwording bij mensen en is eenvoudig door te voeren nu met de Wet Toekomst Pensioenen uiterlijk per 2028 alle pensioenregeling zogeheten premieregeling zullen worden.

Lees hier de verkenning van de AFM.

Lees hier de brief van de VCP.

Recent nieuws