Biodiversiteit ook belangrijk voor ondernemers en werkenden

De SER heeft vandaag een handreiking biodiversiteit gepubliceerd. De biodiversiteit gaat in Nederland en de wereld snel achteruit door menselijk handelen. Dit vormt een groot risico voor onze leefbaarheid, het ecosysteem en ons economisch systeem. De handreiking moet ondernemers en werkenden stimuleren om via bedrijfsvoering, de toeleveringsketen, in cao’s en via medezeggenschap bij te dragen aan biodiversiteitsherstel. “Biodiversiteitsverlies heeft potentieel grote gevolgen voor leefbaarheid en economie. Het zou mooi zijn als ondernemingen en werknemers aandacht hebben voor hun in hun werk een bijdrage geleverd kan worden voor verbetering en herstel”, zegt Nic van Holstein, voorzitter Vakcentrale voor Professionals (VCP).

Biodiversiteit belangrijk
Een vitale natuur is onmisbaar: onze economie en samenleving zijn sterk afhankelijk van de (ecosysteem)diensten en hulpbronnen die de natuur levert. Tegelijkertijd staat de biodiversiteit onder grote druk. Het verlies aan biodiversiteit brengt aanzienlijke ecologische, financiële en economische risico’s met zich mee, omdat noodzakelijke ecosysteemdiensten in gevaar komen. Het bevorderen van biodiversiteitsherstel vermindert de kwetsbaarheid van ons economisch systeem en verlaagt daarmee de kosten en risico’s voor bedrijven en overheden. Tevens zorgt biodiversiteitsherstel voor een aantrekkelijk werkklimaat, draagt het bij aan een positieve reputatie en versterkt het de business case van bedrijven die inzetten op duurzame en natuurinclusieve producten en diensten.

Handelingsperspectief voor ondernemers en werkenden
De handreiking geeft tien mogelijke acties waarmee ondernemers en werkenden direct een bijdrage kunnen leveren aan biodiversiteitsherstel. Het is daarbij belangrijk te kijken naar de eigen bedrijfsvoering en naar de impact van het bedrijf in de toeleveringsketen. Essentiële aangrijpingspunten zijn duurzame inkoop, duurzaam beheer van bossen en visgronden, inzetten op een circulaire economie, efficiënt omgaan met energie, reductie van uitstoot van broeikasgassen en van vervuiling, en groene arbeidsvoorwaarden. Samenwerking in sectoren, op brancheniveau en met vakbonden kan een effectieve aanpak zijn om biodiversiteit te bevorderen. Bedrijven kunnen zich ook aansluiten bij Nederlandse en internationale initiatieven om verdere stappen te zetten met biodiversiteitsherstel.

Medezeggenschap
Werkenden kunnen via medezeggenschap ook aandacht vragen voor biodiversiteit in hun organisatie en concrete voorstellen doen. De ondernemingsraad kan hiervoor ook zijn initiatief- of adviesrecht uitoefenen. In cao’s kunnen afspraken worden vastgelegd over groene arbeidsvoorwaarden die een positieve impact kunnen hebben op biodiversiteit, klimaat en milieu.

Recent nieuws