Brief Stichting van de Arbeid aan decentrale partijen over passende stagevergoeding

De Stichting van de Arbeid, waarvan de Vakcentrale voor Professionals (VCP) onderdeel uitmaakt, heeft een brief aan decentrale cao-partijen en ondernemingen gestuurd over het bieden van een passende stagevergoeding aan mbo-stagiairs (beroeps opleidende leerweg (bol)). “Het is belangrijk dat stagiairs een passende stagevergoeding krijgen. Hoewel deze aanbeveling voortkomt uit het Stagepact mbo is de aanbeveling net zo relevant voor stagiairs in het hbo en het wo”, zegt Nic van Holstein, voorzitter van de VCP.

Stagepact MBO
Een van de afspraken in het Stagepact MBO 2023-2027, ondertekend door onder meer de bij de VCP aangesloten FvOv, is het stimuleren van werkgevers om aan bol-studenten een passende stagevergoeding te bieden boven op de onkostenvergoeding. De Stichting van de Arbeid geeft uitvoering aan die afspraak door cao-partijen en ondernemingen op te roepen hierover (cao-)afspraken te maken.

Passende stagevergoeding
De Stichting geeft in haar brief aan wat onder onkostenvergoeding en stagevergoeding wordt verstaan. Zij wijst erop dat het aan sectoren en bedrijven is om te bepalen wat in een concrete situatie onder een onkostenvergoeding valt. Ook de hoogte van een stagevergoeding wordt door de sector of het bedrijf vastgesteld. Deze kan afhankelijk zijn van het type stage (snuffelstage, meewerkstage) en de mate waarin de stagiair bijdraagt aan de bedrijfsvoering. “Belangrijk is ook dat het moet gaan om een stage, het mag geen verkapte arbeid zijn waarvoor eigenlijk een arbeidsovereenkomst moet worden gegeven. Het leren en begeleiden hoort bij een stage”, zegt Van Holstein.

Hier kunt u de brief van de Stichting van de Arbeid lezen

Recent nieuws