Derde voortgangsrapportage IMVB-convenant pensioenen

Recent is de derde voorgangsrapportage van het IMVB-convenant pensioenen verschenen. Het IMVB-convenant heeft als doel de negatieve gevolgen van beleggingen door pensioenfondsen op samenleving en milieu te voorkomen en aan te pakken.

Voortgang wordt geboekt
De Monitoringcommissie concludeert in haar derde rapport dat het merendeel van de deelnemende pensioenfondsen actief aan de slag is met de implementatie van het convenant en dat er voortgang wordt geboekt met de naleving van de afspraken. Dat is goed nieuws, zeker nu veel pensioenfondsen druk zijn met de voorbereidingen voor het nieuwe pensioenstelsel. Maar er blijft werk aan de winkel, aldus de VCP.

Convenantsafspraken
Zo’n 86 procent van de pensioenfondsen verwijst in haar beleggingsbeleid naar de OESO-richtlijnen en UNGP’s en meer dan 90 procent voert een uitsluitingen- en engagementbeleid. Een minderheid (20 procent) voldoet volledig aan de afspraak om het beleggingsbeleid geheel in lijn te brengen met de OESO-richtlijnen en de UNGP’s. Net als vorig jaar observeert de Monitoringcommissie dat in de uitvoering van het ESG-beleid, het financiële (risico)perspectief van het fonds is geborgd, terwijl het perspectief van de rechthebbenden (‘rights holders’) en het creëren van maatschappelijke langetermijnwaarde minder expliciet in de stappen wordt meegenomen. De Monitoringscommissie ziet ook dat de samenwerking tussen de convenantspartijen aan complexe casussen haar toegevoegde waarde heeft bewezen. Ze is van mening dat deze samenwerking doorgezet zou moeten worden ook na het convenant, dat afliep op 31 december 2022. In de loop van 2023 brengt de Monitoringcommissie een eindrapportage uit over de resultaten van de hele convenantsperiode en komt zij met aanbevelingen voor de toekomst.

Implementatie
De zogeheten Stuurgroep, met vertegenwoordigers van o.a. vakbonden en NGO’s onderschrijft de conclusies van de Monitoringscommissie. Met de individuele feedback die pensioenfondsen hebben gekregen, kan gericht worden gewerkt aan vooruitgang. Het was de verwachting dat de tussentijdse resultaten na 3,5 jaar verder gevorderd zouden zijn. Desondanks zijn er positieve ontwikkelingen in de subindicatoren, de KPI’s en percentages van pensioenfondsen die aan alle KPI’s voldoen. De doelen, veelal honderdprocentscores, zijn door een minderheid behaald. Hierom worden pensioenfondsen opgeroepen, die nog niet geheel voldoen na einddatum van het convenant, om alsnog alle afspraken te implementeren.

De VCP is één van de maatschappelijke partijen die het IMVB-convenant heeft ondertekend. Bijna alle pensioenfondsen waar de aangesloten organisaties bij de VCP-bestuurders aan afvaardigen zijn aangesloten bij dit Convenant, omdat zij maatschappelijk verantwoord beleggen onderschrijven, hun pensioendeelnemers dit verwachten en zij actief werk willen maken van een betere wereld nu en in de toekomst.

Recent nieuws