Dienstverlening mogelijk voor mensen die volledig en duurzaam arbeidsongeschikt zijn

Bij het UWV is het nu ook mogelijk om re-integratieondersteuning te krijgen als iemand volledig en duurzaam arbeidsongeschikt is. Het gaat om mensen met een IVA of Wajong-uitkering. Dit geldt voor een periode van 5 jaar en loopt tot 1 oktober 2027. In die periode worden geen herbeoordelingen gedaan, wat meer zekerheid geeft. Als iemand gaat werken heeft dit dus geen gevolgen voor de uitkering.

Op eigen verzoek
Enkel op eigen verzoek kan iemand in aanmerking komen voor de re-integratieondersteuning. Daarvoor kan contact worden opgenomen met het UWV. De reden voor deze aanpassing is een toename van de wens vanuit de mensen zelf om ondersteuning te krijgen. Het UWV had tot nu toe alleen een wettelijke taak voor mensen met arbeidsvermogen. Om dienstverlening ook mogelijk te maken voor mensen die volledig en duurzaam arbeidsongeschikt zijn, is de regelgeving tijdelijk aangepast.

Re-integratieondersteuning
Het UWV kan het volledige pallet aan re-integratiedienstverlening inzetten. Hiertoe behoren ook re-integratie-instrumenten zoals loondispensatie en proefplaatsing. Verder stelt UWV, speciaal voor deze doelgroep, de re-integratiedienst Financieel Advies beschikbaar. Deze tool geeft inzicht in wat inkomsten uit arbeid voor effect (kunnen) hebben op het totale inkomen van de cliënt, rekening houdend met toeslagen en andere financiële ondersteuning bijvoorbeeld. In de periode van 22 april 2023 tot 1 oktober 2027 vinden er geen herbeoordelingen plaats, waardoor de zekerheid er is dat de uitkering niet beëindigd zodra zij gaan werken.

Evaluatie
Er wordt een evaluatie uitgevoerd die inzicht moet geven in de resultaten van de dienstverlening en of de dienstverlening aansluit bij de behoeften van deze groep mensen. Op basis van de resultaten van de tussentijdse evaluatie (april 2025) gaat het kabinet besluiten om al dan niet te starten met een traject tot wetswijziging om re-integratieondersteuning voor deze burgers structureel mogelijk te maken.

Recent nieuws