SER stelt richtbedragen or-scholing 2024 vast

De SER heeft de richtbedragen voor or-cursussen voor 2024 vastgesteld. De bedragen zijn all-in en exclusief BTW. Het richtbedrag voor een maatwerkcursus voor de hele ondernemingsraad is vastgesteld op 1.250 euro per dagdeel per or (was in 2023: 1.160 euro). Het richtbedrag voor een cursus op basis van open inschrijving is 200 euro per dagdeel per OR-lid (was in 2022: 190 euro).

Richtbedragen als indicatie
De SER stelt jaarlijks de richtbedragen vast op voordracht van de Commissie Bevordering Medezeggenschap (CBM), waar de VCP onderdeel van uitmaakt. Deze richtbedragen geven een indicatie van wat onder normale omstandigheden redelijke kosten per dagdeel zijn voor scholing en vorming van voldoende kwaliteit. Het is dus geen wettelijke norm, maar een richtlijn, bedoeld als houvast voor ondernemer en ondernemingsraad (or) als het gaat om de kosten voor scholing. De richtbedragen zijn berekend op basis van de tarieven die de opleidingsinstituten met een SCOOR-RMZO certificaat in de praktijk hanteren.

Belang scholing OR-leden
Ondernemingsraden (or’s) en ondernemers hebben er allebei baat bij als de or een deskundige en gelijkwaardige sparringpartner is voor de ondernemer. Het is daarom belangrijk dat OR-leden specifieke opleidingen of trainingen kunnen volgen. Dat zorgt ervoor dat een or meerwaarde heeft en een goede belangenbehartiger is voor de medewerkers.
De CBM stimuleert daarom dat bestuurders en or’s blijvend investeren in deskundigheid. Daarbij gaat het om kennis en kunde op het gebied van medezeggenschap, inhoud, proces en onderlinge relaties. Dat vergt van beide partijen dat zij werken aan bevordering van hun deskundigheid. Van de bestuurder dat hij de or stimuleert en faciliteert om zich te ontwikkelen. Denk aan de organisatie van het werk, ter beschikking stellen van tijd en budget. Voor de OR-leden betekent het dat die daadwerkelijk gebruik maken van de mogelijkheden om zich te ontwikkelen tot een deskundige gesprekspartner. Maar ook efficiënt en effectief met hun tijd omgaan.

Gespecialiseerde or-trainers, waaronder trainers die zijn geregistreerd bij SCOOR-RMZO, bereiden de or goed voor op hun rol en zorgen dat de or een sterke, gelijkwaardiger gesprekspartner is voor de ondernemer en anderen.

All-in tarief
De richtbedragen zijn all-in, wat betekent dat alle kosten worden meegenomen: het tarief van de trainers, docenten en medewerkers, de kosten van voorbereiding, uitvoering en nazorg van de cursus, eventuele reiskosten en de kosten voor de overhead en cursusmaterialen. De richtbedragen zijn exclusief BTW.

Kosten accommodatie
De SER geeft geen richtbedrag voor de kosten van de accommodatie voor maatwerkcursussen voor de hele or, omdat deze kosten sterk uiteen kunnen lopen. Ze zijn afhankelijk van de te kiezen locatie. In het all-in tarief voor een open inschrijvingscursus zijn wel de gemiddelde accommodatiekosten opgenomen.

Recent nieuws