Verkiezingen: Wat zijn de plannen voor de sociale zekerheid?

De verkiezingen zijn aanstaande. De VCP heeft op het thema sociale zekerheid de programma’s doorgenomen en een aantal opvallende voornemens van partijen op een rij gezet. Sociale zekerheid draagt bij aan bestaanszekerheid, een belangrijk verkiezingsthema. Wat stellen de politieke partijen voor? In dit artikel staan we stil bij de WIA, de AOV voor zelfstandigen, de WW en de ondersteuning naar werk. Een aantal opvallende voorstellen worden hieronder uitgelicht, zodat het kan helpen om uw keuze te maken.

Arbeidsongeschiktheidsverzekering werknemer (WIA)
Wij pleiten al lange tijd voor de aanpak van hardheden in de WIA en hebben hiervoor samen met FNV en CNV een witboek geschreven met oplossingsrichtingen. De staatscommissie OCTAS rapporteert na de verkiezingen over het arbeidsongeschiktheidsstelsel. Wat doen partijen? GroenLinks-PvdA wil een drempelverlaging in de WIA waardoor mensen bij een lager arbeidsongeschiktheidspercentage in aanmerking komen voor een uitkering. Nu is dat pas bij een arbeidsongeschiktheidspercentage van 35%. Volgens het CDA is het stelsel WIA aan een grondige herziening toe en wil hardvochtigheden aanpakken. Maar net als de ChristenUnie wachten ook deze partijen de bevindingen van OCTAS af. Andere partijen zeggen niets over de hardheden in hun programma. Het is teleurstellend dat daar zo weinig aandacht voor is. De SGP doet overigens wel twee opmerkelijke voorstellen die een verslechtering zijn voor werknemers. De SGP maximeert het inkomen waarover een WIA-uitkering wordt verstrekt in een aantal treden tot 200% van het wettelijk minimumloon. Ook wil de SGP de Ziektewetuitkering verlagen tot 70% van het wettelijk minimumloon.

Arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen
Wij zijn voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen zoals geadviseerd door de Stichting van de Arbeid. Afgelopen tijd is samen met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gewerkt aan de vormgeving. Wat doen partijen? Bijna alle partijen willen dat er een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen komt. In veel verkiezingsprogramma’s blijft het gissen hoe dit vormgegeven zal worden. Maar over het algemeen lijkt er steun voor voorgestelde vormgeving. GroenLinks-PvdA kiest voor een variant met maximale grondslag op WIA-niveau en een uitkering op 70% daarvan met een wachttijd van zes maanden. Er zijn ook partijen, zoals Nieuw Sociaal Contract (NSC), die pleiten voor één basisverzekering voor werknemers en zelfstandigen. Wij voorzien complicaties in de uitvoering en daarom geen voorstander.

Werkloosheidswet
De WW is in het verleden al flink versoberd door de duur te verkorten van 38 maanden naar 24 maanden. Wij zijn tegen verdere verslechteringen van de WW. Wat doen partijen? De VVD wil direct na werkloosheid een hogere WW-uitkering die stapsgewijs afbouwt. GroenLinks-PvdA wil naar eigenrisicodragerschap voor werkgevers voor het eerste jaar werkloosheid. De kosten van WW-uitkeringen komen dan het eerste jaar voor rekening van de oude werkgever. Daarnaast willen zij de kortdurende WW verlengen, van drie naar zes maanden, voor mensen die een half jaar hebben gewerkt. De SGP een maximale WW-duur van 1 jaar en een getrapte verhoging voor de eerste 6 maanden, 90% van het oude loon in de eerste twee maanden en 80% in de daaropvolgende vier maanden. Voor het laatste half jaar blijft de uitkeringshoogte met 70% ongewijzigd.

Ondersteuning naar werk
Wij zijn voor verbeteren van de ondersteuning voor mensen met een beperking in de participatiewet. Wat doen partijen? Veel partijen willen de ondersteuning naar werk verbeteren. Zo pleit het CDA voor de zogeheten basisbaan: een gewone baan bij een werkgever met loonkostensubsidie op maat. D’66 wil meer ruimte om mensen te scholen naar tekortsectoren en daarbij samenwerken met marktpartijen. GroenLinks-PvdA wil af van het systeem loondispensatie om een einde te maken aan betaling onder het minimumloon en dit vervangen door loonkostensubsidie. Ook pleiten veel partijen voor een vorm van beschut of aangepast werk voor mensen met een (arbeids)beperking voor wie de reguliere arbeidsmarkt geen passend werk biedt.

Positie VCP
In aanloop naar het opstellen van de verkiezingsprogramma’s heeft de VCP haar inbreng aan politieke partijen gegeven. Lees hier het volledige positon-paper van de VCP voor de verkiezingsprogramma’s.

Recent nieuws